divendres, 3 de maig de 2013

Aproximació a la Geografia de la Il·lustració des d'una perspectiva valencianaAproximació a la Geografia de la Il·lustració des d'una perspectiva valenciana
Ismael Vallès i Sanchis

Resum

La Geografia de la Il·lustració, en sintonia amb l'evolució de la ciència, fa seus els avanços en les ciències naturals i socials. Geologia, Botànica, Economia i Política assenyalen vies que els geògrafs assumeixen i fan avançar en la pròpia disciplina. La connexió entre Geografia i política es ben visible, primer pel patrocini interessat del poder i també per la dicotomia entre processos revolucionaris i reformistes present també en la producció científica.
La producció valenciana de Cabanilles i Castelló en el primer rang i Pérez Planelles i Andreu Àngel Duran entre altres, mostren una qualitat i quantitat de producció geogràfica considerables. Els estudis que inclouen el País Valencià com el de Laborde ajuden també a perfilar la ciència i la realitat del moment.

Abstract

The Geography of the Enlightenment, in line with the evolution of science, assumes advances in the natural and social sciences. Geology, Botanic, Economy and Politics show ways that geographers assume and do to advance in the own discipline. The connection between Geography and politics is very visible, first for the interested sponsorship of the power and also for the dichotomy between revolutionaries and reformers also present in the scientific production.
The Valencian production of Cabanilles and Castelló in the first rank and Pérez Planelles and Andreu Àngel Duran among others, shows a quality and quantity considerable of geographic production. The studies that include the Valencian Country like  one of Laborde help also to outline the science and the reality of the moment
.

1. La Geografia de la Il·lustració: un avanç naturalista entre la ruptura revolucionària i l'alè reformista

P. Claval[1] assenyalà el canvi que es va donar al llarg del segle XVIII en relació a la capacitat de copsar, descriure i explicar el territori i el paisatge. En la primera meitat del segle, ens indicà que, mentre els costums i la societat s'hi descrivien en general bé; el país, el paisatge i la cobertura vegetal, en canvi, a penes es mencionaven. Hi mancava, en paraules del geògraf francès, un vocabulari ric i precís. És a partir de la segona meitat del segle que gràcies als progressos de les ciències naturals s'esmenarà aquesta mancança (Claval, 1987: 20-21).
L' embranzida innovadora de la Botànica, amb Linné al capdavant, i de la Geologia amb les explicacions pròximes ja a l'evolucionisme que farà l'escocès  James Hutton,  permeten fer avançar la precisió explicativa naturalista. L'explicació social, però, no es quedà curta i a la segona meitat de la centúria l'Economia, de la mà dels fisiòcrates i de les obres cabdals de A. Smith i T. R. Malthus i la Política amb els discursos dels enciclopedistes i de J. J. Rousseau, entre altres, inauguraran una nova i fecunda etapa en l'explicació de la societat europea.
Dues aportacions podem considerar-les significatives en el canvi de percepció i de capacitat d'explicació del territori, la del suís H. B. de Saussure i el seu contacte directe amb els Alps[2] ¾la muntanya europea per excel·lència¾  i la del naturalista alemany  G. Forster,[3] que produirà una peça mestra de la literatura de viatges amb la publicació de les seues observacions fetes en el  viatge als voltants del món a bord del vaixell comandat pel capità J. Cook. El llibre de Forster  influirà sobre els geògrafs que vindran darrere.

Per altra banda, la Geografia de la Il·lustració mostra clarament la connexió d'aquesta disciplina amb els mecanismes del poder. Aquesta connexió es manifesta  en alguns casos a través de la participació en els moviments revolucionaris rupturistes que cercaven un sistema més democràtic que el de l'antic règim. La participació en la Revolució americana de Thomas Jefferson contra  la monarquia britànica es va manifestar, entre altres coses, en la publicació d'un informe sobre l'estat de Virgínia.[4] Aquesta publicació es troba plenament  en la línia rupturista dels il·lustrats. L'estructura del llibre amb la contestació a vint-i-tres qüestions  fa pensar en un inventari útil  per a resoldre satisfactòriament la confrontació amb els anglesos.[5] La inclusió d'un esborrany de Constitució per a l'Estat de Virgínia o d'una llei sobre llibertat religiosa ens situen de ple en el procés revolucionari i en els intents de bastir un nou ordre per a Virgínia i, per extensió, per al conjunt de les antigues 13 colònies angleses del territori.Fig. 1 Índex de les Notes on the State of Virginia de T. Jefferson (Reproduït de la publicació de 1982 feta per W. Peden).

L'altre vessant de la geografia il·lustrada és reformista,  funcionava a les monarquies europees que practicaven el despotisme il·lustrat i volien conèixer els seus territoris i els recursos naturals i humans amb què comptaven. Molts exemples  posen de manifest aquesta modalitat reformista. El manuscrit de Josep Joaquim Castelló sobre el País Valencià del Set-cents suara editat[6] és l'obra d'un polític de la monarquia hispànica que critica alguns abusos senyorials i certes mancances de la vida material dels seus conciutadans, des de dins del sistema.  Les Observaciones  d'Antoni J. Cabanilles,[7] publicades el 1795-97, són també fruit del patrocini  del monarca i mantenen una actitud front al sistema polític similar a la Descripción de Castelló. Totes dues produccions representen el que he denominat l'alè reformista: pretenen estudiar i conèixer territoris i societats i millorar la societat del moment sense ni propiciar ni pretendre la ruptura del sistema.

El Voyage Pittoresque et Historique en Espagne d'Alexandre de Laborde[8] fou elaborat per aquest autor quan era agregat de l'ambaixada de Lucien Bonaparte a Madrid. La connexió de Laborde amb el poder polític es palesa a través de la seua funció a l'ambaixada francesa i quan acompanyà les tropes de Napoleó en envair Espanya.[9] L'obra de Laborde es la pròpia d'un burgès d'origen aristocràtic, ben relacionat amb la monarquia napoleònica a les ordres de la qual treballà i a la qual ajudà en la seua etapa expansiva a la Península, però li manca potser el desig reformista que trobem en els dos il·lustrats valencians abans mencionats.
Quina mena d'aportacions sobre el territori i la societat valencianes fan Castelló  i Cabanilles, que els estudien de manera exclusiva, o Laborde que els estudia al costat d'altres territoris hispànics?

2. Les geografies valencianes de Castelló, Cabanilles i Laborde

Els estudis de Castelló i Cabanilles sobre el País Valencià[10] de finals del segle XVIII coincideixen en l'orientació política reformista preocupada per millorar la vida material dels valencians i en avançar en  el coneixement del territori i la societat.   La preocupació per la vida material  es manifesta en les contínues crítiques en relació a l'agricultura quan intenten corregir tècniques agrícoles considerades errònies, o quan clamen  per l'eliminació de conreus considerats del tot insalubres com l'arròs.  Lloen la indústria considerada segona mare dels humans.[11]  Critiquen els excessos nobiliaris que no s'ajusten als acords anteriors al seu temps quan la repoblació de determinades terres rere l'expulsió dels moriscos exigia concessions per  atraure nous veïns o quan esquilen sobre manera els súbdits.
La constatació del nombre de veïns nucli a nucli i de la desaparició de poblats deguda a canvis naturals o humans és tractada per tots dos. No coincideixen, però, les dades del nombre de veïns; les dades sobre la població són més  optimistes en Cabanilles que en Castelló.[12]

Tampoc coincideixen en la manera de tractar els topònims de l'àrea catalanòfona valenciana  car Cabanilles és clarament més fidel a la llengua del país que el seu amic Castelló el qual, a excepció d'alguns noms de municipi com els de Castelló, Peníscola i pocs més, utilitza la forma castellanitzada aclaparadorament dominant a l'època. Els topònims del Voyage de Laborde es mantenen dins de la castellanització dominant.
La major valoració de la llengua pròpia que fa Cabanilles és una altra mostra de modernitat. En  situar la denominació valenciana del nom de les plantes al costat de la llatina, de la castellana i de la francesa està posant en un mateix nivell la cultura pròpia en relació a les altres, en un context en el qual, no feia gaire, la dinastia regnant hi havia dictat lleis de prohibició i càstig.

L'explicació del medi físic és en l'obra de Cabanilles clarament superior a la resta d'obres ací referides, inclosa la que fa Jefferson en relació a Virgínia. L'aparell cartogràfic utilitzat a les Observaciones és  clarament superior a la resta d'obres comentades. Castelló només fa una mena d'esquemes que es poden veure en l'edició de J. Codina (Cf. nota 7) i les Notes de Jefferson  inclouen una escassa cartografia. No cap dubte que la qualitat del treball del botànic valencià és una mostra de la millor geografia feta a escala regional en el seu temps i depassa clarament la dels seus coetanis valencians. Els articles de López Piñero,[13]  J. Mateu[14] i V. Rosselló,[15] com també el número monogràfic de Cuadernos de Geografía  dedicat a Cabanilles,[16]  han posat al dia la crítica sobre les aportacions que l’il·lustrat valencià va fer.

El Viatge Pintoresc de Laborde per terres valencianes de principis del segle XIX conté innombrables gravats d'edificis, viles, restes arqueològiques i els plànols d'algunes ciutats com les de Sagunt, Dénia i Alacant. L'interès artístic predomina sobre la resta de motivacions i la descripció global de territori i societat no és, ni de bon tros,  tan sistemàtica i completa com la de Cabanilles, ni tampoc com la de Castelló.
La visió valenciana que fa l'il·lustrat francès és encara plena de tòpics, com el  de la fertilitat i el jardí florit ininterromput, tot i que l'atribueix a la indústria dels seus habitants.
Això no li impedirà fer una avaluació del valor de la producció valenciana en francs francesos de l'època que assenyala clarament la importància de la seda i de les exportacions agrícoles valencianes. Malgrat aquesta apreciació global no trobem a les pàgines de Laborde, per exemple, una constatació de la importància local de la indústria com és present en canvi en els il·lustrats valencians, tant en els que expliquen el conjunt del país com en els que elaboren informacions locals (Cf. nota 12).   
L'obra de Cabanilles és coneguda i usada per aquest estudiós i diplomàtic francès que el cita expressament en parlar del nombre d'habitants i de botànica. Els gravats de l'obra primorosament reproduïts  en l'edició de l'Abadia de Montserrat i en altres edicions  confereixen, però, un interès remarcable a l'obra. Monuments, paisatges i plànols de ciutats ens mostren quasi fotogràficament la realitat del moment tal i com la va veure Laborde i el seu equip.
El to reformista de Laborde sembla menor, tot i les seues aportacions pel que fa a l'inventari de l' urbanisme d'algunes ciutats i del patrimoni artístic. El seu missatge no pretén millorar la societat i se situa més pròxim a l'antic règim que les obervacions dels il·lustrats valencians.

Una temàtica socialment important per als valencians, com és la llengua, és incorporada en totes les explicacions generals: la de Cabanilles i la de Castelló (Vallès, 1997: 275-277) i també la de Laborde. Aquest tornarà  a parlar  de llengua llemosina, i constatarà la unitat lingüística en l'àmbit català:

"l'única diferència que hom remarca entre ells [català i valencià] és que el català ha manllevat més de la llengua francesa moderna que no el valencià, el qual, amb preferència, ha adoptat expressions castellanes".

Lloarà, a més, la capacitat dels valencians de preservar i transmetre la llengua pròpia: "Efectivament, ¾dirྠaquest país és, potser l'únic d'Europa en el qual una llengua vulgar s'hagi transmès i conservat, sense alteracions, des de fa prop de sis segles".[17]

3. Els informes i  recopilacions d' Andreu Àngel Duran i Francesc Pérez Planelles

La força del corrent de la Il·lustració es manifesta també en l' increment en la confecció i publicació dels diccionaris geogràfics, els quals són moltes voltes traduccions i adaptacions d'obres publicades en francès o en anglès. Els diccionaris geogràfics foren en bona part un intent de  bastir materials fiables per a la societat del seu temps[18]  o com ja hem establert en referir-nos al conjunt de la producció geogràfica, els diccionaris eren considerats obres d'interès per al poder, que volia conèixer millor els seus dominis i els seus súbdits.
Com afirma Capel (1981), en referir-se a la traducció i adaptació d'un dels diccionaris  de finals del segle XVIII, es pretenia amb aquestes obres "evitar descripciones retóricas y buscar un mayor rigor en los datos".[19]

Dues mostres d'informacions  locals ens aprofiten per a comprovar el tipus de continguts que aquestes obres aportaven. Una és El Correo general de España de Nipho Cagigal, del qual he treballat l'aportació de l' informador local de la regió d'Alcoi, Andreu Àngel Duran,[20] corregidor que fou d'aquesta vila. L'altra és el Plan Estatístico de la Villa de Alcoy de Pérez Planelles. Si l'obra de Nipho i l'informe de Duran entren de ple en els diccionaris geogràfics, l'obra de Pérez Planelles s'inscriu en la producció il·lustrada de la mà de la valenciana Societat Econòmica d'Amics del País.

He prestat especial atenció a la indústria i en aquesta qüestió, Duran informa detalladament de quan s'inicia el procés artesanal i industrial, de manera que és possible, així, fixar la datació del procés. Ens indica  la gamma de productes que s'elaboren en el moment d'escriure el seu al·legat, amb constatació de qualitats i preus. Destaca  l'efectivitat i influència de la producció capaç de substituir les importacions angleses. Introdueix també, quantificada, la producció de llana, seda i cànem en els pobles de la governació d'Alcoi. Mostra, com també hem constatat en els autors que han estudiat el conjunt del País Valencià, una especial simpatia per la producció industrial: "Esta es la industria, segunda madre del hombre y por consiguiente segunda naturaleza". I de manera explícita clama a favor de generalitzar la producció industrial allà on aquesta puga fructificar:    "Ojala que a imitacion de Alcoy hiciera lo mismo toda la España, y particularmente aquellas provincias donde abunda el lino, la seda y la lana".  

La informació que posa a l'abast de la Societat Econòmica d'Amics del País Francesc Pérez Planelles amb el títol de Pla Estadístic ens permet establir l'estructura  puntual de la vila pel que fa al nombre d'habitants (Cf. la figura 2) Les activitats econòmiques, els estaments de la vila, les millores introduïdes en la maquinària de  la indústria tèxtil i paperera i les tècniques utilitzades en la producció agrícola.

En parlar de la indústria menciona el coneixement dels fabricants alcoians de la maquinària usada en Anglaterra i Holanda:

"Tienen noticia los Fabricantes de Paños, de que en Ynglaterra y Olanda, hay mejores Maquinas y utensilios para sus Fabricas; pero no se han planificado en este Pueblo, porque sus ventajas no han podido experimentarse".

Constata les millores introduïdes per la Fàbrica de Draps que suposa mecanització i estalvi de mà d'obra i com es finança:

"Actualmente  pone corriente una Maquina para cardar los Paños à Percha con utilidad de la operacion, y mucho ahorro de operarios. Otra para mejorar la Prensa; y ha introducido el tinte de Pastel. Este es el principal destino, que da a los 5, 6 ò 7 rs de von por Pieza que exije la Fabrica, de los Fabricantes, al tiempo de reconocerlas, aprobarlas, y estampar en ellas, el sello, ò Bolla".

I en parlar de la indústria de paper menciona la innovació de maquinària:

 "Las Maquinas de las Fabricas de papel, han tenido notable mejora, en estos ultimos años por medio de los cilindros".Fig. 2 Reproducció de la pàgina 2 de l'edició facsímil del Plan Estatístico de la Villa de Alcoy, de F. Pérez Planelles (1807), Vallès, I. (Ed.). Universitat de València-Ajuntament d'Alcoi, 1983.

A manera de conclusió

La mostra de la producció geogràfica de la Il·lustració que he introduït ací ens permet ratificar la idea de la millora substancial que la ciència del moment viu al món occidental amb la novetat de l'increment de l' apartat de les ciències de la natura que acurta el seu desfasament respecte de les ciències socials.
També es fa present, pel que fa a la connexió del sistema científic amb el sistema polític, la relativa disparitat entre processos revolucionaris i reformistes. És important la notable quantitat i qualitat de la producció valenciana amb l'obra de Cabanilles com a exemple de producció científica à la page  o la de Castelló, exemple del detallat interès dels administradors de la monarquia per conèixer terra i humans de la seua jurisdicció.
Les publicacions coetànies de científics i viatgers estrangers, com Alexandre de Laborde i d'altres se sumen a les valencianes i, en comparar-les, ens ajuden a valorar les unes i les altres.
Els informadors locals, Andreu Àngel Duran i Francesc Pérez Planelles, augmenten la seguretat de la importància i fiabilitat de les aproximacions a la realitat local que es fa a l'època. La nòmina d'aportacions interessants de segur que es podrà augmentar amb d'altres exemples coneguts o que més avant es puguen conèixer.

La millora material que la senzilla constatació de l' augment de la població valenciana del segle XVIII assenyalava i les  opinions que demanaven innovacions i millores i denunciaven abusos i injustícies ens situen en un moment cultural i polític que ens ajuda a creure en les possibilitats de millora ja siga per ruptura o per reforma.

            Contemplant el desconcert que produeix la corrupció i l'abandó de responsabilitats escandalosament visibles en part de la classe política  valenciana i espanyola actuals,  segurament es fàcil acceptar la divisa habermasiana,[21] en criticar el postmodernisme, quan afirma que els problemes de la Il·lustració  es resolen amb més Il·lustració.
[1] Claval, P. (1987): Geografía Humana y Económica contemporánea, Akal, Madrid. (Traducció castellana de M.V. García Quintela).
[2]Saussure, H. B. de (1779-1796):  Voyages dans les Alpes : précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève, Neuchâtel/Genève.
[3] Forster, G. (1777): A Voyage round the World in His Britannic Majesty's Sloop Resolution, Commanded by Capt. James Cook, during the Years, 1772, 3, 4, and 5. Es va publicar una versió en alemany el 1778-1780.
[4] Jefferson, T. (1787): Notes on the State of Virginia, Use ací l'edició de The University of North Carolina Press, 1982.
[5]Peden, W.(1982) "Introduction" en Notes on the State of Virginia, Norton, p. xi.
 En la introducció del llibre  William Peden relaciona la redacció de l'obra de Jefferson  amb el procés revolucionari: "His book [de Jefferson] was commenced and for the most part composed during perhaps the darkest period of his life, in the final months of his career as wartime governor of an invaded Virginia and in the troubled period immediately following his retirement from that office"
(el subratllat és meu)
[6] Castelló, J. J. (1783): Descripción geográfica del Reyno de Valencia formada por corregimientos. Manuscrit editat per Codina, J. Diputació de València, 2000.
[7] Cavanilles, A. J. (1795): Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Use l'edició de la Caja de Ahorros y M. de P. de Castellón, Estella, 1991.
[8] Laborde, A. de (1807-1817): Voyage Pittoresque et Historique en Espagne. Faig ús ací de les edicions  traduïdes al català: Viatge Pintoresc i Històric. El Principat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1974 i Viatge Pintoresc i Històric. El País Valencià i Les Illes Balears, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1975.
[9] Valls i Subirà, O. (1974): "Pròleg" dins del Viatge Pintoresc i Històric. El Principat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
[10] Cf. Vallès i Sanchis, I. (1997): "Cabanilles i Castelló: dos il·lustrats estudiosos del País Valencià", Cuadernos de Geografía, 62, UV. pp.265-282.
[11] En paraules de l'il·lustrat valencià Pérez Planelles (1807): "La abundancia y la riqueza, son fruto de la Industria donde la Naturaleza no las prodiga" Plan Estatístico de Alcoy, p.1
En la mateixa línia  J. J. Castelló (1783)  dirà en referir-se a Bocairent: "En esta villa se verifica que donde la agricultura no puede mantener una crecida poblacion, suplen la industria y el comercio"
Castelló, J. J. (1783): Descripción geográfica del Reyno de Valencia formada por corregimientos. Codina, J. (Ed.), Diputació de València, 2000, p. 209.
Sobre els Il.lustrats i la indústria veure : Vallès, (1986): "Els Il·lustrats i la indústria a la regió d'Alcoi (Valls d'Alcoi i Vall d'Albaida)", Estudis, 12, Universitat de València.
[12] Vallès (1988): "L'estimació de la població valenciana, segons el manuscrit de Josep Joaquim Castelló (1783)" en Estudis sobre la població del País Valencià", València, pp.113-135.
[13] López Piñero, J. M. (1995) “Pervivència i actualització d’un clàssic científic: les ‘Observaciones’ de Cavanilles” en Les Observacions de Cavanilles dos-cents anys després, València, Bancaixa. vol. I pp. 11-13
[14] Mateu Bellés, J. F. (1995), “Cavanilles i l’ofici il·lustrat de viatjar" en Les Observacions de Cavanilles dos-cents anys després, València, Bancaixa. vol. I pp. 15-55.
[15] Rosselló i Verger, V. M. (1997), “El meu Cabanilles” en Les Observacions de Cavanilles dos-cents anys després, València, Bancaixa. vol. I pp.  491-507.
[16] DD AA,  Segundo centenario de las Observaciones del Reyno de Valencia, Cuadernos de Geografía 62, València, Universitat de València, 1997.
[17] Ibídem, p.129-130.  Les afirmacions sobre la feracitat de les hortes valencianes i la capacitat de conservació i transmissió de la llengua contrasten vivament amb les dificultats de supervivència que hortes i llengua mostren dos cents anys després.
[18] Especialment foren usats pels historiadors:  "La crítica y la erudición histórica, en particular, estimaron mucho la valiosa ayuda de los grandes diccionarios, que permitían la rápida identificación y localización de entidades geográficas o de acontecimientos históricos sin necesidad de acudir a una multitud de obras generales" en
 Capel, H. (1981): "Los diccionarios geográficos de la Ilustración española" Geocrítica, 31. Universitat de Barcelona, p. 4 . Es pot consultar també en versió electrònica  http://www.ub.es/geocrit/geo31.htm [Consulta:17.12.12]
[19] Ibídem, p. 21
[20] Nipho Cagigal, F. M. (1769-1771): Correo general de España y noticias importantes de Agricultura, artes, manufacturas, comercio, etc. Madrid. pp. 16-43 i 108-142.
[21] Habermas, J. (2010): Teoría de la acción comunicativa, Trotta, Madrid
______________  (2008): El discurso filosófico de la modernidad, Katz, Buenos Aires.

Aquest article s'ha  publicat a la revista Afers, núm. 74 pp. 51-60.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada